"Зоопарк належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва"
Положення про Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Положення про Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19.02.2010 р. N 92

Київ

Про затвердження Положення про Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про природно-заповідний фонд України», «Про охорону навколишнього природного середовища» та з метою приведення установчих документів у відповідність до законодавства України, на виконання функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Положення про Київський зоологічний парк загальнодержавного значення, що додається.

2. Першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Кільчицькій І. Р. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Кільчицьку І. Р.


Голова                                                                   
Л. Черновецький

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
22.09.2009 N 489
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської Державної адміністрації)
19.02.2010 N 92

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КИЇВСЬКИЙ ЗООЛОГІЧНИЙ ПАРК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.     Київський зоологічний парк було створено 21.03.1909 Київським товариством любителів природи з метою формування експозиції рідкісних, екзотичних та місцевих тварин, збереження їх генофонду, вивчення дикої фауни і розробки наукових основ розведення її представників у штучно створених умовах, організації екологічної освітньо-виховної роботи.

1.2.  Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 22.07.1983 № 311 «Про класифікацію і мережу територій та об’єктів природно-заповідного фонду Української РСР» Київський зоологічний парк віднесено до складу об’єктів природно-заповідного фонду і його площа становить 39,5 га.

1.3.   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 584 «Про зміну деяких рішень Уряду України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про природно — заповідний фонд України» Київський зоологічний парк є об’єктом природно-заповідного фонду України загальнодержавного значення і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.4.     Київський зоологічний парк загальнодержавного значення (далі — Зоопарк) є природоохоронною науково-дослідною та культурно-освітньою установою.

1.5.   Зоопарк належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва (далі — власник) і підпорядкований відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.07.2008 № 1020 «Про деякі питання діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва» Головному управлінню охорони здоров’я та медичного забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі — Головне управління).

1.6.   Відповідно до Державного Акту на право постійного користування землею від 28.01.2003 І-КВ № 007418, зареєстрованого в книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 91-4-00070, загальна площа Зоопарку становить 33,6602 га.

1.7.     Зоопарк є організацією з небезпечними та шкідливими умовами праці.

1.8.Найменування Зоопарку:

повне українською мовою — Київський зоологічний парк загальнодержавного значення;

скорочене українською мовою — Київський зоопарк;

повне російською мовою — Киевский зоологический парк общегосударственного значення;

скорочене російською мовою — Киевский зоопарк;

повне англійською мовою — Kyiv zoological park of national importance;

скорочене англійською мовою — Kyiv zoo.

1.9.         Межі Зоопарку встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на відповідні планово-картографічні матеріали органів Держкомзему України, обов’язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.10. Земельні ділянки та інші природні ресурси надаються Зоопарку в порядку визначеному чинним законодавством.

1.11.        Територія та об’єкти Зоопарку не підлягають приватизації відповідно до абзацу 3 ст.4 Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

1.12.      Зоопарк в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», «Про тваринний світ», «Основи законодавства України про культуру», іншими актами законодавства України, нормативними актами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства культури і туризму України, Київської міської державної адміністрації та цим Положенням.

1.13.  Зміна меж, категорії та скасування статусу території Зоопарку проводиться відповідно до вимог природоохоронного законодавства.

1.14.   Зоопарк є юридичною особою та згідно з чинним законодавством набуває статусу юридичної особи від дати його державної реєстрації, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, штампи, бланки, емблему.

1.15.Юридична адреса Зоопарку:

03055, м, Київ, проспект Перемоги, 32.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЗООПАРКУ

 

2.1. Основними завданнями Зоопарку є:

формування та утримання колекцій тварин;

збереження та відтворення тварин у штучних умовах, в першу чергу зникаючих, рідкісних, занесених до Червоної книги України й міжнародних Червоних списків;

вивчення, узагальнення та впровадження вітчизняного та зарубіжного досвіду утримання та розведення тварин у неволі;

проведення науково-дослідних робіт;

проведення навчально-виховної та культурно-освітньої роботи в галузі екології, охорони природи, етології, зоології, мисливського і тваринного господарства;

поширення еколого-освітніх знань;

здійснення різноманітних форм культурного обслуговування, створення умов для відпочинку та дозвілля населення при збереженні сприятливих умов утримання тварин.

 

 3. УПРАВЛІННЯ ЗООПАРКОМ

 

3.1.   Управління Зоопарком здійснюється спеціальною адміністрацією — дирекцією, яку очолює генеральний директор.

До складу спеціальної адміністрації — дирекції входять відповідні наукові підрозділи, служби охорони, господарського та іншого обслуговування.

Склад, порядок призначення, компетенція спеціальної адміністрації — дирекції, порядок проведення засідань визначаються в Положенні про дирекцію Зоопарку, що затверджується генеральним директором у встановленому порядку.

3.2.     Організаційна структура Зоопарку складається з його підрозділів. Питання про створення підрозділів Зоопарку, затвердження функцій та положень про його структурні підрозділи, а також призначення їх керівників вирішується в порядку, встановленому чинним законодавством та цим Положенням.

3.3.     Генеральний директор призначається на посаду та звільняється з посади Київською міською державною адміністрацію за поданням начальника Головного управління на умовах контракту.

3.4.        У разі необхідності генеральний директор може тимчасово передавати частину своїх повноважень та доручати вирішення окремих питань, що належать до його компетенції, уповноваженій ним особі, яка входить до складу спеціальної адміністрації — дирекції.

3.5. Генеральний директор Зоопарку:

самостійно вирішує питання діяльності Зоопарку, за винятком тих, що віднесені цим Положенням до компетенції спеціальної адміністрації — дирекції;

несе персональну відповідальність за виконання покладених на Зоопарк завдань, визначених цим Положенням, дотримання фінансової дисципліни» ефективне використання та охорону майна, закріпленого за Зоопарком, дотримання чинного законодавства;

укладає договори, видає доручення, відкриває в банківських установах розрахунковий та інші рахунки;

діє без доручення від імені Зоопарку, представляє Зоопарк в усіх установах, підприємствах та організаціях;

розпоряджається майном та коштами Зоопарку відповідно до чинного законодавства, цього Положення та Інтересів власника;

видає у межах своєї компетенції накази, розпорядження тощо, іцо стосуються діяльності Зоопарку, організовує та перевіряє їх виконання;

несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, затверджених Головним управлінням;

призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів, що входять до складу Зоопарку, проводить кадрову політику Зоопарку (прийняття та звільнення в установленому порядку працівників);

затверджує кошторис витрат, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників, умови оплати праці працівників та їх стимулювання;

призначає заступників генерального директора.

3.6.     Зоопарк має право від свого імені укладати правочини, мати та набувати майнові та особисті немайнові права, а також нести відповідні зобов’язання, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському судах.

3.7.          Повноваження трудового колективу Зоопарку реалізуються профспілковою організацією, яка утворюється та діє згідно з чинним законодавством.

3.8.  Право укладання колективного договору від імені власника надається генеральному директору, а від імені трудового колективу — уповноваженому ним органу.

3.9.         Колективним договором регулюються виробничі, трудові і економічні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства, питання охорони праці, соціального розвитку.

 

 4. ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗООПАРКУ

 

4.1.  Зоопарк є неприбутковою організацією. Фінансування Зоопарку здійснюється відповідно до чинного законодавства України за рахунок:

міського (районного) бюджету м. Києва;

доходів від господарської, наукової, екскурсійної, культурно-освітньої, іншої діяльності, що не суперечить його цільовому призначенню;

коштів позабюджетних і благодійних фондів;

цільових та інших добровільних грошових внесків підприємств, установ і організацій, у тому числі міжнародних, та окремих громадян, а також іноземних юридичних і фізичних осіб.

4.2.     Зоопарк має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.

4.3.  Зоопарк володіє відокремленим майном та має самостійний баланс, а також здійснює повноваження щодо володіння та користування належним йому майном на праві оперативного управління, а також розпоряджається ним відповідно до мети своєї ДІЯЛЬНОСТІ.

4.4.   Майно Зоопарку належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва і закріплено за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Зоопарк володіє, користується та розпоряджається майном, закріпленим за ним власником або уповноваженим органом, з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених чинним законодавством.

4.5.    Кошти, одержані Зоопарком від діяльності, що не суперечить його цільовому призначенню, є його власними коштами, які не підлягають вилученню і використовуються для здійснення заходів щодо охорони території та об’єктів тваринного світу.

4.6.     Зоопарк не несе відповідальності за зобов’язаннями органу, який представляє Інтереси власника, головного розпорядника бюджетних коштів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4.7.  Зоопарк має право здійснювати придбання продукції (робіт, послуг, прав) підприємств і організацій як в Україні, так і за кордоном.

4.8.   Зоопарк має право користуватися кредитами та позиками за умови погодження з Мінприроди, а також майном Інших юридичних і фізичних осіб.

4.9.   Зоопарк залучає до співпраці підприємства і організації, українських та іноземних спеціалістів, самостійно встановлює форми, системи, розміри оплати праці.

4.10.   Для забезпечення виконання основних завдань Зоопарк має право здійснювати будь-які види діяльності, які не суперечать його цільовому призначенню, згідно з чинним законодавством України.

4.11.  Збитки, заподіяні Зоопарку внаслідок порушення його майнових прав юридичними або фізичними особами, відшкодовуються в установленому чинним законодавством порядку.

 

 5. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗООПАРКУ

 

5.1.  Основними напрямами наукових досліджень у Зоопарку є: розробка наукових . основ утримання, збереження, ветеринарного

обслуговування диких тварин у неволі;

дослідження особливостей біології тварин в умовах неволі; розведення диких тварин для збереження генофонду зоологічних колекцій, особливо зникаючих, рідкісних, занесених до Червоної книги України і міжнародних Червоних списків;

розробка методик годування, розмноження і розведення тварин у неволі; ведення первинного обліку кадастрових відомостей; ведення державного обліку зооколекцій Зоопарку; розробка ефективних форм та методів науково-освітньої роботи.

5.2.    Координацію наукових досліджень Зоопарку здійснюють Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена Національної академії наук України та Міністерство охорони навколишнього природного середовища України (далі — центральний орган).

5.3.    Для вирішення наукових або науково-технічних проблем у Зоопарку може створюватися наукова або науково-технічна рада, до складу якої включаються провідні науковці та фахівці.

5.4.       Для здійснення наукових досліджень, поповнення зоологічних колекцій Зоопарк може проводити відповідні експедиції або брати участь в спільних експедиціях, організованих іншими організаціями.

5.5.    Науково-дослідні роботи на території Зоопарку можуть проводити інші наукові установи та організації на основі укладених із Зоопарком угод.

 

6. ЕКОЛОГО — ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗООПАРКУ

 

6.1.     Зоопарк сприяє розвитку екологічної освіти І виховання всіх верств населення шляхом:

популяризації екологічних знань, організації та проведення екологічних акцій, конкурсів, семінарів тощо;

утворення гуртків, центрів та об’єднань природоохоронного спрямування;

розроблення та впровадження просвітницьких заходів спрямованих на вивчення конкретних видів (підвидів) тварин; видання та розповсюдження тематичних друкованих видань: навчальної та методичної літератури, бюлетенів, буклетів, плакатів, пам’яток тощо;

розробляння та запроваджень м просвітницьких проектів у дитячих навчальних закладах з метою глибшого вивчення дітьми тваринного світу та захисту тварин від жорстокого поводження;                                                                 ‘

створення бібліотеки, формування фото-, слайдо-, кіно-, відеотек тощо; виготовлення та розміщення соціальної реклами (інформаційних носіїв, стендів, листівок, відео- та аудіо- роликів);

участь в інформаційних компаніях та культурно-масових заходах із залученням засобів масової інформації.

6.2.   Зоопарк забезпечує підвищення рівня екологічної культури та інформованості населення шляхом створення екскурсійних маршрутів, сприятливих умов для відпочинку та екологічної інформованості його відвідувачів.

6.3.   Зоопарк проводить дослідження щодо ведення культурно-освітньої та рекреаційної діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

 7. СТРУКТУРА, РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ЗООПАРКУ ТА ОХОРОНА ТВАРИННОГО СВІТУ

 

7.1.  На території Зоопарку з метою забезпечення виконання поставлених перед ним завдань виділяють такі зони як:

експозиційна — призначена для стаціонарного утримання тварин і використання їх у культурно-пізнавальніх цілях;

наукова — у її межах проводиться науково-дослідна робота; рекреаційна — призначена для організації відпочинку та обслуговування відвідувачів Зоопарку;

господарська — для розміщення допоміжних господарських об’єктів.

7.2.     До складу Зоопарку можуть входити підсобні господарства, які створюються для забезпечення тварин кормами, майстерні, зоомагазини, інкубатори, розплідники, ветлікарня та інші допоміжні служби.

Зоопарк може організовувати пересувні експозиції з тварин, які не занесені до Червоної книги України.

7.3.                Проект організації території Зоопарку розробляється спеціалізованими науковими та проектними організаціями та затверджується органом, у підпорядкуванні якого він перебуває за погодженням з центральним органом.

. 7.4. Територія Зоопарку огороджується парканом, який забезпечує відповідний охоронний режим та позначається інформаційно-охоронними знаками встановленого зразку,

7.5.  Проведення будівельних та інших господарських робіт на території Зоопарку здійснюється за погодженням з центральним органом відповідно до чинного законодавства.

7.6.   Для забезпечення необхідного режиму охорони території Зоопарку, запобігання негативному впливу господарської діяльності на прилеглих до нього територіях може установлюватись охоронна зона. Порядок її створення, розміри та режим визначаються відповідно до чинного природоохоронного законодавства.

7.7.      Охорона території та об’єктів тваринного світу здійснюється службою охорони на договірній основі або іншою службою, що утворюється у складі адміністрації Зоопарку.                                                                          ‘

7.8. Службу охорони очолює генеральний директор.

7.9.      Охорона тваринного світу в Зоопарку включає систему правових, організаційних, економічних, матеріально-технічних, ветеринарних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення та використання об’єктів тваринного світу відповідно до вимог природоохоронного законодавства України.

7.10. Охорона тваринного світу в Зоопарку забезпечується шляхом:

встановлення правил і норм охорони та відтворення тварин;

розведення в неволі зникаючих, рідкісних і занесених до Червоної книги України видів тварин, а також створення центрів і «банків» для збереження генетичного матеріалу;

профілактики захворювань та надання належної ветеринарної допомоги тваринам у разі їх захворювання, загрози загибелі тощо;

дотримання норм та правил безпеки при утриманні тварин та їх обслуговуванні;

проведення інших заходів І встановлення інших правил та вимог щодо охорони об’єктів тваринного світу.

7.11. Державний контроль за додержанням режиму території та охорони, використання і відтворення тваринного світу Зоопарку здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

8. ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗООПАРКУ

 

8.1.         Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється Зоопарком шляхом складання у порядку та за формою, що визначаються виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією), річних фінансових планів, які затверджуються Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за погодженням з Головним фінансовим управлінням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Головним управлінням.

8.2.  Доходи Зоопарку спрямовуються на покриття всіх витрат, пов’язаних з його основною діяльністю, сплату відсотків по кредитах банків, внесення передбачених чинним законодавством податків та Інших платежів до державного і місцевого бюджетів.

8.3.    Зоопарк звітує про стан виконання річного фінансового плану в порядку, що визначається Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також державним статистичним та контрольним органам — у формі і в строки, які встановлені  чинним законодавством.

8.4.    За результатами своєї діяльності Зоопарк щорічно звітує перед центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища, Київською міською державною адміністрацією, іншими органами державної виконавчої влади в порядку і строки, які встановлені чинним законодавством.

8.5.     Контроль за діяльністю Зоопарку та його відносини з органами державної виконавчої влади та управління здійснюються в порядку передбаченому чинним законодавством.

 

 9. МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

9.1. Міжрегіональне та міжнародне співробітництво Зоопарку передбачає: членство, активізацію та поглиблення співпраці з міжнародними та

міжрегіональними асоціаціями зоопарків та акваріумів;

роботу у відповідних міжнародних системах обліку та управління зоологічними колекціями;

участь працівників Зоопарку у міжнародних конференціях, семінарах,

нарадах, стажуваннях тощо;

обмін досвідом та консультації щодо організації діяльності зоопарку, формування і розвитку зоологічної колекції;

активну участь у міжнародних та європейських програмах розведення рідкісних видів (ЕЕР), веденні племінних книг (Е8Р);

участь в роботі таксономічних консультативних груп (ТАО); організацію та проведення міжнародних симпозіумів, конференцій, семінарів тощо.

9.2.  Зоопарк може бути Ініціатором та брати участь в реалізації міжнародних угод, проектів, програм тощо, спрямованих на охорону навколишнього природного середовища та тваринного світу.

Заступник голови  —

керівник апарату                                                 Б. Стичинський

Громадський проект Київський зоопарк


При использовании любых материалов указание источника обязательно.

Система Orphus